O założeniach projektu porozumienia dotyczącego wypłaty "czternastki" w Katowickim Holdingu Węglowym SA (KHW), przyczynach jego odrzucenia przez trzy organizacje związkowe i skutkach niekorzystnej dla pracowników decyzji Zarządu Spółki, który 5 lutego wypłacił pracownikom niewielką tylko część nagrody rocznej rozmawiamy z wiceprzewodniczącym Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" KHW SA Piotrem Bienkiem.

Rada Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) zaapelowała do pani premier Beaty Szydło o osobiste zainteresowanie się procesem tworzenia Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Członkowie Rady wskazują, że obecnie jest to najważniejsze przedsięwzięcie w krajowym górnictwie, od powodzenia którego zależy funkcjonowanie całego regionu śląskiego oraz dalszy los setek tysięcy pracowników.

2,5-procentową podwyżkę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok 2015 w odniesieniu do średniej płacy za rok 2013 otrzymali pracownicy Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA dzięki porozumieniu zawartemu przez cztery zakładowe organizacje związkowe i Zarząd Spółki. 1 lutego br. strony uzgodniły podniesienie wysokości przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 7391,62 zł (wobec 7211,34 zł w roku 2013) na pracownika. Realizacja uzgodnionego wzrostu nastąpiła poprzez wypłatę jednorazowej nagrody specjalnej.

15 lutego na konta pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) wpłynęło 30 procent nagrody rocznej ("czternastki") za rok 2015. Pozostała część - plus odsetki - ma zostać wypłacona przed końcem czerwca. Sprzeczna z obowiązującym porozumieniem decyzja Zarządu o rozbiciu nagrody na raty sprawiła, że 16 lutego kompanijni związkowcy złożyli skargę do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP).

Organizacje związkowe zrzeszające pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) przedstawiły Zarządowi Spółki własny projekt porozumienia w sprawie wypłaty "czternastej pensji" za rok 2015 i wysokości przeciętnych płac w roku 2016. Zgadzają się, by "czternastkę" wypłacić na takich samych zasadach jak w roku ubiegłym, nie dopuszczają natomiast ruchów prowadzących do obniżenia wynagrodzeń.

Zarządy Kompanii Węglowej SA (KW) i Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. (PGG) formalnie wycofały wypowiedzenie zawartego 17 lipca ubiegłego roku porozumienia ze związkami zawodowymi. Dokument gwarantuje pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od momentu przejścia do PGG ("nowej" Kompanii Węglowej).

Zakładowa Organizacja Koordynacyjna (ZOK) NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej SA (KW) skierowała do pani premier Beaty Szydło pismo, w którym domaga się realizacji przedwyborczych zapowiedzi Prawa i Sprawiedliwości (PiS) dotyczących "dobrych zmian w górnictwie". Zdaniem związkowców ostatnie działania Zarządu KW, będące próbą pozbawienia pracowników posiadanych gwarancji socjalnych poprzez wypowiedzenie lipcowego porozumienia, są z obietnicami polityków PiS całkowicie sprzeczne.

W warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" odbyło się pierwsze po ubiegłorocznych wyborach zebranie Trójstronnego Zespołu Branżowego do spraw Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Przedstawiciele strony związkowej, rządu i pracodawców dyskutowali na temat bieżącej sytuacji sektora wydobywczego. Obradom współprzewodniczył minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) jednostronnie zdecydował, że nagroda roczna ("czternastka") za 2015 rok zostanie wypłacona w dwóch ratach - pierwszą część świadczenia, wynoszącą 1200 złotych netto na zatrudnionego, górnicy otrzymają 5 lutego; resztę, wyliczaną indywidualnie - do 2 lipca. Cześć związkowców odmówiła podpisania gotowego porozumienia, które gwarantowało pracownikom wypłatę pierwszej raty na poziomie 2100 zł netto, stąd arbitralna decyzja pracodawcy.

Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy (MKPS) Regionu Śląsko-Dąbrowskiego domaga się od rządu przyspieszenia działań w kwestii znalezienia inwestora dla stanowiącej oddział Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) zabrskiej kopalni "Makoszowy". Związkowcy skierowali pismo do pani premier Beaty Szydło, przypominając o zapisach porozumienia podpisanego 17 stycznia 2015 roku. Dotyczą one między innymi KWK "Makoszowy", którą powinien przejąć nowy podmiot.

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) oczekują, że podczas piątkowego spotkania z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim usłyszą "jasne stanowisko" w sprawie kroków, jakie zamierza podjąć resort i Zarząd KW, aby doprowadzić do powołania Polskiej Grupy Górniczej ("nowej" Kompanii Węglowej). Niezależnie od przebiegu rozmów, 9 lutego chcą przeprowadzić masówki dla załóg.

Środowa tura negocjacji przedstawicieli trzynastu central związkowych funkcjonujących w Kompanii Węglowej SA (KW) i Zarządu Spółki nie przyniosła rozstrzygnięć. Pracodawca podtrzymał decyzję o wypowiedzeniu lipcowego porozumienia, które gwarantowało pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od przejścia do "nowej" Kompanii Węglowej.

W katowickiej siedzibie Zarządu Kompanii Węglowej SA (KW) doszło do rozmów przedstawicieli trzynastu kompanijnych central związkowych z Zarządem Spółki. Stronom towarzyszył wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski. Dyskusja dotyczyła między innymi kwestii sposobu wypłaty nagrody rocznej ("czternastki") za rok 2015. Porozumienia nie osiągnięto. Kolejne spotkanie - pojutrze.

Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) wypowiedział zawarte 17 lipca ubiegłego roku porozumienie ze związkami zawodowymi, które gwarantowało pracownikom KW zatrudnienie na dotychczasowych warunkach przez dwanaście miesięcy od przejścia do Polskiej Grupy Górniczej ("nowej" Kompanii Węglowej). W Spółce zawrzało.

Ukazał się styczniowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza. Piszemy między innymi o szokujących wynikach kontroli sprawności aparatów ucieczkowych, potencjalnych konsekwencjach przyjętej przez radnych sejmiku małopolskiego uchwały dotyczącej zakazu ogrzewania węglem i drewnem na terenie Krakowa oraz rozmowach na temat zmian w polityce energetycznej Unii Europejskiej. Poruszamy też, jak zwykle, sprawy bieżące. Zachęcamy do lektury.

(-)

Reprezentujący pracowników Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) i Kompanii Węglowej SA (KW) związkowcy rozmawiają z zarządami obydwu spółek na temat sposobu wypłaty tak zwanej czternastej pensji za 2015 rok. Pracodawcy proponują rozbicie świadczenia na raty - przedstawiciele strony związkowej chcą, by górnicy otrzymali "czternastkę" w całości.

Górnicze organizacje związkowe prowadzą zbiórkę podpisów pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą projektu zmian w Ustawie z dnia 7 września 2007 roku o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Strona społeczna proponuje przywrócenie wszystkim emerytom i rencistom prawa do deputatu węglowego po uprzednim przejęciu zobowiązań dotyczących bezpłatnego węgla przez Skarb Państwa. Obecnie spółki węglowe regulują to uprawnienie indywidualnie.

- Z doświadczenia wiem, że należy być bardzo ostrożnym. O sukcesie powiem dopiero wtedy, gdy KWK "Brzeszcze" zacznie wychodzić "na plus" i osiągać wyniki, jakie osiągała kilka lat temu - mówi Stanisław Kłysz (na zdjęciu). Polecamy rozmowę z przewodniczącym NSZZ "Solidarność" w KWK "Brzeszcze", gdzie ponad rok temu rozpoczął się kilkunastodniowy protest pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) przeciwko rządowym planom likwidacji czterech kompanijnych kopalń.

Węglokoks Rybnicki Okręg Wydobywczy, spółka celowa Węglokoksu SA, w oparciu o którą ma powstać tak zwana "nowa" Kompania Węglowa, od końca grudnia ubiegłego roku działa pod szyldem Polskiej Grupy Górniczej (PGG) - i taką właśnie nazwę nosić będzie podmiot zwany dotychczas roboczo "nową" Kompanią. Zmianę nazwy uwzględniono już w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Według KRS, prezesem Zarządu Polskiej Grupy Górniczej Sp. z o.o. jest Jerzy Polok.

O szczegółach porozumień dotyczących wypłaty "czternastki" za rok 2015 uprawnionym pracownikom kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) oraz nabycia uprawnień do dodatkowego urlopu wypoczynkowego przez pracowników dołowych zatrudnionych w JSW po 15 lutego 2012 roku rozmawiamy z przedstawicielami reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA: Romanem Brudzińskim, Pawłem Kołodziejem, Sławomirem Kozłowskim (na zdjęciu) i Markiem Płocharskim.

Wypłata "czternastej pensji" za 2015 rok do 1 czerwca oraz sposób jej wyliczania, który nie będzie się różnił od sposobu zastosowanego przy wyliczaniu "czternastki" za rok 2014 - to główne ustalenia wynikające z porozumienia podpisanego 13 stycznia przez reprezentatywne organizacje związkowe Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) i Zarząd JSW.

Liczne przypadki wadliwego działania aparatów ucieczkowych zawierających tak zwaną masę tlenotwórczą sprawiły, że górnicza "Solidarność" zwróciła się do prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) Mirosława Koziury o podjęcie decyzji dotyczącej stosowania w polskich kopalniach aparatów z własnym źródłem tlenowym. Szczegóły wniosku wyjaśnia Kazimierz Grajcarek, członek Rady górniczej "Solidarności", szef Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność".

28 grudnia prezydent Andrzej Duda podpisał znowelizowaną ustawę o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Umożliwia ona między innymi nieodpłatne zbywanie kopalń, zakładów górniczych lub ich oznaczonych części do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA (SRK) i określa warunki przyznawania jednorazowych odpraw pracownikom odchodzącym z górnictwa. Sejm przyjął nowelę 22 grudnia. Czas naglił, bo poprzednia wersja ustawy przestawała obowiązywać z końcem bieżącego roku.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego (SKGWK) NSZZ "Solidarność" przeniesie swoje konto bankowe z ING Banku Śląskiego do innej instytucji finansowej. Apeluje też, by tak samo postąpili pracodawcy z branży górniczej i całego sektora paliwowo-energetycznego oraz pracownicy kopalń. To protest przeciwko decyzji Grupy ING o wycofaniu się z finansowania inwestycji opartych na węglu.

Ukazał się świąteczny numer Solidarności Górniczej. - Z początkiem roku chcemy usiąść ze stroną społeczną do stołu rozmów, by zapoznać ją z tezami dotyczącymi strategii górnictwa i programów dla poszczególnych spółek - zapowiada wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski w publikowanej przez nas rozmowie. Piszemy o efektach paryskiego szczytu klimatycznego, perspektywach budowy naziemnej instalacji zgazowania węgla kamiennego w Polsce i antywęglowej polityce banków. Zachęcamy do lektury.

(-)

14 grudnia w rudzkim kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej odbyła się parafialna uroczystość wprowadzenia relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wydarzenie uświetniła asysta orkiestry górniczej i przybyłych pocztów sztandarowych. Dokładnie 34 lata wcześniej - dzień po ogłoszeniu stanu wojennego - funkcjonariusze Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO) dokonali pacyfikacji kopalni "Halemba", przerywając górniczy strajk w obronie "Solidarności" i internowanych działaczy.

Musimy zastanowić się nad tym, czy ideały, za które górnicy z KWK "Wujek" oddali życie, zostały wypełnione, a jeśli nie, to pozostawiony przez nich testament wypełnić - powiedziała pani premier Beata Szydło podczas uroczystości upamiętniających ofiary pacyfikacji kopalni "Wujek" sprzed 34 lat, które odbyły się w Katowicach.

Tegoroczna Karczma Piwna NSZZ "Solidarność" ZG "Sobieski" miała szczególny wymiar. Zgromadzonych w jaworznickiej hali Miejskiego Centrum Kultury i Sportu gwarków odwiedził prezydent Andrzej Duda. Szef państwa zapewnił, że będzie sprawował patronat nad polskim górnictwem, określając je mianem jednego z "absolutnie najważniejszych" sektorów gospodarki. Wspólną zabawę poprzedziła uroczystość odznaczenia Złotym Krzyżem Zasługi szesnastu zasłużonych związkowców z górniczej "Solidarności".

- Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" Kompanii Węglowej S.A. stoi na stanowisku, że Nowa Kompania Węglowa (...) powinna powstać na bazie 11 kopalń i 4 zakładów w połączeniu ze spółkami energetycznymi jako inwestorem strategicznym - czytamy w piśmie skierowanym przez kompanijną "Solidarność" do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. To odpowiedź na sugerowaną możliwość wyłączenia czterech kopalń z operacji tworzenia "nowej" Kompanii.

34 lata temu, 13 grudnia 1981 roku, generał Wojciech Jaruzelski poinformował o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i wprowadzeniu stanu wojennego decyzją Rady Państwa - co było nielegalne, nawet w świetle obowiązującego wówczas prawa. Do końca 1982 roku reżim wydał 10132 decyzje o internowaniu 9736 osób "zagrażających władzy" (część była internowana dwu- lub trzykrotnie). Wszystkie ofiary komunistycznej dyktatury uczcili dziś członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności".

13 i 16 grudnia członkowie śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" oddadzą cześć ofiarom stanu wojennego. Uroczystości rocznicowe odbędą się w Zabrzu-Zaborzu, gdzie 34 lata temu komunistyczne władze internowały kilkuset działaczy organizacji opozycyjnych, głównie NSZZ "Solidarność", oraz Katowicach, miejscu brutalnej pacyfikacji KWK "Wujek" dokonanej przez funkcjonariuszy Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej (ZOMO). Z rąk ZOMO-wców zginęło wówczas dziewięciu górników.

- Każde rozwiązanie, które pozwoli kopalniom przetrwać, jest dobre. Czekamy na szczegóły, bo nie wiemy chociażby tego, po jakiej cenie węgiel będzie skupowany - skomentował decyzję rządu o skupie węgla zalegającego na zwałach przez Agencję Rezerw Materiałowych (ARM) przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność" Jarosław Grzesik.

W związku z tegoroczną Barbórką, życzenia "bezpiecznej i dobrze opłacanej pracy", "powszechnego szacunku i dumy z wykonywanego zawodu" oraz "dobrych i skutecznych zarządów" firm złożył wszystkim górnikom przewodniczący Komisji Krajowej (KK) NSZZ "Solidarność" Piotr Duda. - Czeka nas ciężki i powolny proces uzdrawiania tego co PO-PSL doprowadziły do ruiny - napisał.

Tematem wiodącym listopadowego wydania miesięcznika Solidarność Górnicza są zgubne konsekwencje tak zwanej polityki klimatycznej - rozpoczynający się paryski szczyt ONZ może bowiem zdecydować o kolejnym etapie prowadzonej już przez Unię Europejską "antywęglowej krucjaty". Ponadto analizujemy zarobki prezesów (spółek węglowych, spółek energetycznych, banków) i podsumowujemy najważniejsze wydarzenia w górnictwie węgla kamiennego na przestrzeni mijającego miesiąca. Zachęcamy do lektury.

(-)

Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli Prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia (TPE) z kierownictwem całej grupy kapitałowej zakończyły się sukcesem. Jeszcze przed końcem listopada pracownicy spółek współtworzących TPE otrzymają jednorazową premię. Wysokość świadczenia w zakładach górniczych "Janina" i "Sobieski" (Tauron Wydobycie SA) wyniesie 850 złotych brutto. Co istotne, premia podwyższy bazę funduszu wynagrodzeń na rok 2016.

Około trzech tysięcy osób wzięło udział w jubileuszowej, XXV Ogólnopolskiej Pielgrzymce Górników na Jasną Górę. Pracownicy zakładów tworzących polski sektor wydobywczy co roku, pod koniec listopada, przybywają do Częstochowy, by przed zbliżającą się Barbórką wspólnie dziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski i prosić o dalszą opiekę, zawierzając patronce Polski los całej branży. Organizatorem wydarzenia jest Sekretariat Górnictwa i Energetyki (SGiE) NSZZ "Solidarność".

Sejm udzielił wotum zaufania rządowi pani premier Beaty Szydło (Prawo i Sprawiedliwość). "Za" głosowało 236 posłów, przeciw - 202, a 18 wstrzymało się od głosu. Podczas debaty nad wygłoszonym wcześniej exposé szefowa rządu podkreśliła, że priorytetem nowej władzy w odniesieniu do górnictwa będzie stabilizacja długoterminowej sytuacji spółek węglowych, za najistotniejszy problem uznała jednak zapewnienie bieżącej płynności spółkom, zwłaszcza wymienionej z nazwy Kompanii Węglowej SA.