Realne podwyżki w "Bogdance"

Mar 06, 2020

3 marca związkowcy z czterech organizacji reprezentujących załogę Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA i przedstawiciele Zarządu podpisali porozumienie regulujące tegoroczny poziom wynagrodzeń oraz świadczeń pracowniczych w Spółce. Ustalono, że z dniem 1 marca stawki płacy zasadniczej pracowników "Bogdanki" wzrosną o 6 procent. Pozostałe zapisy dotyczą między innymi wzrostu opłacanej przez Spółkę składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i wysokości odpisu dodatkowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wynegocjowane porozumienie przewiduje, że poziom maksymalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2020, wynoszący 8408,81 złotych, zostanie zrealizowany poprzez trzy elementy: wzrost stawek płacy zasadniczej o 6 proc. od 1 marca bieżącego roku, utrzymanie poziomu miesięcznej premii regulaminowej na zasadach takich samych, jakie obowiązywały w roku 2019 oraz wypłacenie "premii doraźnej" dla pracowników Spółki do 31 marca br. jako rekompensaty z tytułu braku podwyżek płacy zasadniczej w styczniu i lutym.

Składka podstawowa Pracowniczego Programu Emerytalnego (opłacana w całości przez pracodawcę) wzrośnie do 4 proc. wynagrodzenia uczestników PPE, dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie indywidualnego wypoczynku pracowników wyniesie 4 miliony zł, a wartość bezpłatnych talonów służących realizacji posiłków regeneracyjnych zostanie podniesiona do 19 zł za dniówkę roboczą.

- Porozumienie jest efektem długich i trudnych negocjacji prowadzonych w duchu głębokiej odpowiedzialności obu stron za Nasz zakład pracy. Negocjacje prowadzone były zgodnie z zasadami dialogu społecznego. Należało wziąć pod uwagę sytuację ekonomiczną spółki, plany produkcyjne i inwestycyjne, konieczność zachowania stabilności zatrudnienia, aktualną sytuację na rynku węgla - czytamy w komunikacie wydanym przez związkowców i Zarząd LW "Bogdanka".

Strony przyznały, że problemy, z którymi boryka się cała branża górnicza, nie ominęły "Bogdanki". Jednocześnie zastrzegły sobie prawo do wznowienia rozmów płacowych w drugiej połowie bieżącego roku. Warunkiem jest istotna poprawa sytuacji i brak zagrożeń dla realizacji przyjętych założeń operacyjno-finansowych.

Pod komunikatem widnieją podpisy przewodniczących i wiceprzewodniczących zakładowych struktur NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego "Kadra" i Związku Zawodowego "Przeróbka", a także dwóch przedstawicieli Zarządu LW "Bogdanka": wiceprezesa do spraw pracowniczych i społecznych Adama Partyki oraz wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych Artura Wasilewskiego.