Wniosek o spotkanie ws. umowy społecznej

Lut 22, 2024

Przewodniczący Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" Dominik Kolorz zwrócił się do minister przemysłu pani Marzeny Czarneckiej z wnioskiem o zorganizowanie spotkania stron umowy społecznej regulującej transformację górnictwa węgla kamiennego i województwa śląskiego. - W maju miną trzy lata od podpisania tego dokumentu, tymczasem w kwestii jego realizacji nie zrobiono wiele - zwrócił uwagę.

Związkowiec przypomniał, iż kluczowy dla obowiązywania umowy społecznej proces notyfikacyjny w Komisji Europejskiej wciąż nie został zakończony. Co więcej, od kilkunastu miesięcy nie odbyło się żadne spotkanie sygnatariuszy, podczas którego można byłoby omówić i ocenić stan realizacji jej postanowień.

- Pragnę wyrazić nadzieję, że po objęciu przez Panią Minister kierownictwa resortu przemysłu, współpraca pomiędzy stronami Umowy Społecznej ulegnie radykalnej poprawie, a tempo wdrażania w życie zapisów tego dokumentu znacząco przyspieszy - oświadczył.

Wskazał też na tematy, jakie miałyby zostać poruszone podczas postulowanego spotkania.

- Z informacji, które przekazała Pani opinii publicznej podczas konferencji prasowej 16 lutego 2024 roku, wynika, iż podczas wizyty w Brukseli na początku miesiąca uzyskała Pani od unijnych komisarzy zapewnienie, że Umowa Społeczna jest nadal aktualna, ale wniosek notyfikacyjny będzie wymagał korekty. Liczę, że podczas spotkania, o które wnioskuję, Pani Minister będzie mogła przekazać przedstawicielom stron Umowy Społecznej więcej szczegółów i odpowiedzieć na pytania dotyczące nie tylko samego procesu notyfikacji, ale również kwestii współdziałania przy realizacji tych zapisów dokumentu, które notyfikacji nie wymagają - napisał lider śląsko-dąbrowskich struktur "Solidarności" do szefowej resortu przemysłu.

Podpisana przez przedstawicieli rządu, związków zawodowych, gmin górniczych i pracodawców umowa społeczna reguluje zasady transformacji polskiego górnictwa węgla energetycznego do roku 2049. Zawiera gwarancje zatrudnienia oraz osłon socjalnych dla pracowników sektora, a także system dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych w kopalniach. Ponadto określa ramy funkcjonowania mechanizmów wsparcia transformacji gospodarczej całego województwa śląskiego. Aby mogła wejść w życie, niezbędna jest jej notyfikacja w Komisji Europejskiej.