Spór zbiorowy w "Bogdance". Rokowania trwają

Lut 25, 2018

13 lutego związki zawodowe funkcjonujące w Lubelskim Węglu (LW) "Bogdanka" SA przystąpiły do sporu zbiorowego z Zarządem Spółki. Przyczyną sporu są rozbieżności na tle wysokości podwyżek płac dla pracowników "Bogdanki": pracodawca zaproponował między innymi, by górnikom z podlubelskiej kopalni podwyższyć stawki osobistego zaszeregowania o 1 procent, strona społeczna - powołując się na dobrą sytuację finansową firmy - postuluje 10-procentowy wzrost płac.

Choć strony spotykają się niemal codziennie, o efektach rozmów trudno cokolwiek powiedzieć. Według związkowców z NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA ujawnienie szczegółów trwających rokowań mogłoby zaszkodzić ewentualnemu porozumieniu. - Na dalsze informacje należy poczekać do czasu ewentualnego porozumienia bądź protokołu rozbieżności - poinformowali kilka dni temu Solidarność Górniczą.

5 lutego były już prezes "Bogdanki" Krzysztof Szlaga przedstawił zakładowym organizacjom związkowym propozycję dotyczącą polityki płacowej w Spółce na 2018 rok. Zaoferował pracownikom wzrost stawek osobistego zaszeregowania o 1 procent, 1-procentową premię za realizację zadań produkcyjnych, dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 6,5 miliona złotych (tak jak to było w roku ubiegłym), ustalenie wysokości średniomiesięcznego wynagrodzenia dla zatrudnionych według stanu z dnia 31 grudnia 2017 r. na poziomie 7487,62 zł (tak jak w roku ubiegłym) oraz ustalenie wysokości średniej płacy dla 268 pracowników zatrudnionych w 2018 roku na poziomie 5500 zł.

Po szczegółowej analizie oferty strona związkowa zdecydowała się na jej odrzucenie.

- Przedstawione propozycje nie są możliwe do zaakceptowania przez reprezentantów załogi gdyż w najmniejszym zakresie nie odzwierciedlają możliwości płacowych Spółki wobec uzyskanych w 2017 roku wyników finansowych. W żadnym też stopniu nie spełniają oczekiwań załogi w kontekście wysiłku włożonego w osiąganie dobrych wyników produkcyjnych, wskazują wręcz na całkowity brak szacunku dla wykonywanej w ekstremalnych warunkach pracy - napisali przedstawiciele strony społecznej w specjalnej odezwie do pracowników. - W zakresie wzrostu stawek zaszeregowania i premii za realizację zadań produkcyjnych propozycja Zarządu sprowadza się do zerowego wzrostu wynagrodzeń w roku 2018 w porównaniu do roku 2017 (7487,62 zł na zatrudnionego). Po uwzględnieniu niższego średniomiesięcznego wynagrodzenia dla grupy pracowników przyjmowanych w 2018 roku (proponowane 5500 zł/ na zatrudnionego) przedstawiona propozycja stanowi obniżenie średniomiesięcznego wynagrodzenia pracowników Spółki z poziomu 7487,62 do poziomu 7371,6 zł co stanowi spadek o ok. 116 zł (ok. 1,55%) w odniesieniu do roku 2017 - uzasadnili swoje stanowisko.

Znaczna rozbieżność pomiędzy propozycją Zarządu a postulowanym przez związkowców 10-procentowym wzrostem płac sprawiła, że 12 lutego ci ostatni zdecydowali o wszczęciu sporu zbiorowego z Zarządem LW "Bogdanka" SA, grożąc "wszelkimi przewidzianymi ustawą konsekwencjami do strajku włącznie". Dzień później spór stał się faktem.