JSW: Premia uzgodniona, spór zakończony

Paź 16, 2023

Reprezentatywne organizacje związkowe zrzeszające pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) porozumiały się z Zarządem Spółki w sprawie wypłaty premii jednorazowej dla załogi JSW. Świadczenie ma trafić do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę według stanu z 30 września 2023 roku.

Decyzję o wypłacie nagrody uzasadniono "wkładem pracowników JSW S.A. w wypracowanie wyników produkcyjno-finansowych Spółki i ich udziałem w rozwoju firmy, a także nakładem ich pracy". Ponadto podkreślono jej aspekt motywacyjny.

Wskazano, iż premia "nie będzie stanowić podstawy wymiaru świadczeń takich jak: nagroda barbórkowa, 14-ta pensja, nagroda jubileuszowa, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy oraz żadne inne składniki wynagrodzenia za pracę".

Szczegółowe zapisy dotyczące zasad jej realizacji zawarto w regulaminie stanowiącym załącznik do podpisanego dokumentu.

Wysokość "jednorazówki" zostanie wyliczona indywidualnie i stanowić będzie iloczyn sumy dni przepracowanych, dni urlopowych (z wyjątkiem urlopu wychowawczego), dni kursów, dni szkoleń, dni delegacji, dni badań lekarskich, dni wolnych z tytułu pracy w dni wolne od pracy ("Z"), dni absencji chorobowej wypadkowej, dni absencji chorobowej szpitalnej i bezpośrednio po okresie pobytu w szpitalu, dni świadczenia rehabilitacyjnego wypadkowego, dni absencji z tytułu krwiodawstwa, dni opieki i dni wolnych z tytułu święta przypadającego w sobotę od 1 lipca do 30 września br. (uwzględniając wyłącznie tak zwane dni "czarne") oraz kwoty brutto za dzień, która wyniesie:
- 235 zł - dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 175 zł - dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla,
- 145 zł - dla pozostałych pracowników.

Zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu wypłacone zostaną kwoty proporcjonalne do tego wymiaru.

Premii jednorazowej nie otrzymają osoby, które od 1 lipca do 30 września br. posiadały nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, zagarnęły mienie pracodawcy, podjęły próbę zagarnięcia mienia pracodawcy, przystąpiły do pracy w stanie nietrzeźwości, w stanie po spożyciu alkoholu, po zażyciu środków odurzających lub substancji psychotropowych albo spożywały alkohol bądź zażywały środki odurzające i psychotropowe na terenie jednostki organizacyjnej Spółki.

Tym samym spór zbiorowy wszczęty 1 sierpnia przez stronę związkową został zakończony - ustalono, że zawarte porozumienie wyczerpuje wszystkie roszczenia płacowe reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA na rok 2023.