Związkowcy z JSW: Akcjonariusze nie chcą kredytu

Mar 17, 2023

16 marca Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) zgodziło się na ustanowienie zabezpieczeń w związku z planami pozyskania 1,65 miliarda złotych finansowania dłużnego. Chodzi między innymi o hipoteki na nieruchomościach JSW i zastawy rejestrowe na wybranych aktywach oraz poręczenia udzielone przez niektóre spółki zależne. Zadłużaniu Jastrzębskiej Spółki Węglowej konsekwentnie sprzeciwia się strona społeczna. - Aktualnie nasza spółka posiada prawie 10 miliardów środków i należy nimi rozsądnie zarządzać bez potrzeby zaciągania dodatkowych długów - uważają przedstawiciele "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników JSW SA i "Kadry".

Finansowanie dłużne dla JSW od konsorcjum złożonego z ośmiu instytucji, głównie banków, ma zostać przeznaczone na refinansowanie istniejącego zadłużenia, cele ogólnokorporacyjne oraz inwestycje środowiskowe zgodne ze strategią środowiskową Grupy JSW.

Tymczasem związkowcy pozostają przy swoim zdaniu. Jak zaznaczają w opublikowanym oświadczeniu, wyniki głosowania tylko potwierdziły ich dotychczasowe wątpliwości.

- Zdecydowana większość akcjonariuszy poza Skarbem Państwa oddała głosy przeciw propozycjom zarządu! Przeciw proponowanym przez zarząd rozwiązaniom głosowało ponad 7,5 miliona akcjonariuszy a wstrzymało się prawie 900,000. Poza głosami Skarbu Państwa uchwałę poparło jedynie około 900,000 akcjonariuszy. To znaczy że około 90% wszystkich akcjonariuszy (poza głosami Skarbu Państwa) nie chce by Jastrzębska Spółka Węglowa brała na siebie zobowiązanie kredytowe na ponad półtora miliarda złotych na tak drastycznie niekorzystnych warunkach! 90% akcjonariuszy obecnych na (...) Walnym Zgromadzeniu, poza głosami Skarbu Państwa, nie chce byśmy jako JSW zastawiali nasz cały majątek! 90% akcjonariuszy obecnych na (...) Walnym, poza głosami Skarbu Państwa, nie chce byśmy płacili około 500 milionów złotych odsetek od kredytu, jaki zarząd chce zaciągnąć! - wyliczają.

Dalej wskazują, że przeciwko udzieleniu zgody na ustanowienie zabezpieczeń opowiedziały się również fundusze inwestycyjne i emerytalne posiadające udziały w JSW.

- Akcje będące w posiadaniu największych w Polsce funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, którymi zarządzają najlepsi w Polsce finansiści są warte około 400 milionów złotych. To oni właśnie wyrazili wczoraj opinię, iż JSW nie powinno zaciągać takich kredytów! - zwracają uwagę.

Liczą też, mimo wszystko, na zmianę stanowiska Zarządu.

- Mamy nadzieję, iż rezultat głosowania na wczorajszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, który druzgocąco pokazał, iż poza głosami Skarbu Państwa, mało kto z akcjonariuszy naszej spółki chce byśmy zaciągali drogie kredyty i zastawiali cały majątek, przekraczając 10-krotnie wartość naszego kredytu spowoduje refleksję zarządu który zmieni zdanie, by takich zobowiązań nie zaciągać! - stwierdzają.

Zdaniem trzech największych organizacji zrzeszających pracowników JSW, przed firmą stoi szereg innych problemów, które wymagają pilnego rozwiązania.

- Zarząd powinien skoncentrować swoje wysiłki na kilku istotnych elementach działalności naszej spółki i spółek córek, a nie zajmować się pracą nad zaciąganiem drogich kredytów. Koszty związane z obsługą samych odsetek w wysokości setek milionów złotych lepiej przeznaczyć na inwestycje w celu zwiększenia wydobycia, bezpieczeństwa pracy i poprawy jakości naszego węgla. Zarząd powinien skoncentrować się na tym, by w naszej spółce zależnej JSW Koks wreszcie została zakończona inwestycja budowy własnej elektrociepłowni. Jest ona opóźniona co najmniej o rok, a jej budżet znacznie przekroczony. Zarząd powinien zająć się pracami nad korzystnym dla spółki kształtem przepisów w zakresie opłat za emisje metanu, które mogą wynosić ponad miliard rocznie, jeśli zostaną wprowadzone w niekorzystnej dla nas wersji - oceniają związki zawodowe.

Przewodniczący reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA - Sławomir Kozłowski (Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA), Paweł Kołodziej (Federacja Związku Zawodowego Górników JSW SA) i Marek Płocharski (Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA) - zwrócili się do wicepremiera Jacka Sasina z wnioskiem o spotkanie w celu "przedyskutowania kwestii związanych z FIZ ["funduszem stabilizacyjnym" na czas dekoniunktury - przyp. red. SG] oraz omówienia działań zmierzających do wstrzymania zaciągania niekorzystnych zobowiązań kredytowych".