JSW: Batalia o płace trwa. Upór pracodawcy również

Gru 21, 2022

Reprezentatywne organizacje związkowe funkcjonujące w Jastrzębskiej Spółce Węglowej SA (JSW) kontynuują batalię o przyszłoroczne podwyżki dla pracowników JSW. W liście do wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina wskazują, że "brak ruchów płacowych od 01.01.2023r. spowoduje duże obniżenie płacy realnej w Spółce i adekwatną (...) reakcję Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW S.A.". Domagają się rozmów zarówno z samym politykiem, jak i Zarządem JSW, do którego wystosowali osobne pismo.

- Na posiedzeniu Pomocniczego Komitetu Sterującego w ramach JSW S.A. 12.12.2022r. wystąpiliśmy z propozycją wzrostu płac w roku 2023 w JSW S.A. na poziomie 25%. W odpowiedzi zostaliśmy poinformowani, iż postulowany na 2023 rok wzrost płac na poziomie 25% nie jest możliwy do zrealizowania. Odpowiedź ta została przekazana dzień później bez żadnej analizy ani propozycji spotkania w tym temacie - piszą związkowcy, zwracając się do wicepremiera Sasina. - W związku z odpowiedzią Zarządu na postulaty zgłoszone przez Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. wnosimy o spotkanie z Panem Premierem w celu omówienia i rozwiązania problemów występujących w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. (...) Ze względu na wagę spraw, jakie chcemy poruszyć na spotkaniu, wnosimy o wyznaczenie spotkania w jak najbliższym możliwym terminie w celu zapobieżenia eskalacji konfliktu w JSW S.A. - konkludują.

Kwestię postulatów poruszają raz jeszcze, w obszernym piśmie skierowanym na ręce Zarządu.

Liderzy Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA, Federacji Związku Zawodowego Górników (ZZG) JSW SA oraz Związku Zawodowego "Kadra" Pracowników JSW SA twierdzą, że "sytuacja finansowa JSW S.A. jest bardzo dobra".

- Zysk netto za okres I - IX 2022r. wyniósł 5,9 miliarda złotych i nie wynika on tylko z dobrej koniunktury, ale przede wszystkim z dużego zaangażowania pracowników w realizację zadań produkcyjnych, w tym w dni wolne od pracy, czyli w sobotę, niedzielę i święta, często kosztem życia rodzinnego. Rozumiemy, że koniunktura na rynku węgla koksującego jest zmienna i trzeba wykorzystywać do maksimum wysokie ceny węgla koksowego, aby móc normalnie egzystować także w okresach dekoniunktury, ale to samo dotyczy sytuacji pracowników JSW S.A. W czasach prosperity musimy dążyć do podwyżek wynagrodzeń nie tylko rekompensujących inflację i zapewniających utrzymanie płacy realnej, ale do jej realnego wzrostu, tym bardziej, że cena węgla koksującego na rynkach międzynarodowych w przyszłym roku ma się kształtować w granicach +/- 300$ za tonę, co gwarantuje Spółce dalsze godziwe zyski - przekonują w piśmie skierowanym do Zarządu.

Dalej zwracają uwagę, iż "w przedstawionych założeniach do Planu Techniczno - Ekonomicznego na rok 2023r. nie ma mowy o żadnych ruchach płacowych gwarantujących wzrost płacy realnej w (...) Spółce", a ponadto "nie przedstawiono nawet przewidywanych kosztów wynagrodzeń w 2023r. w relacji do roku poprzedniego".

Przywołują przykład największej polskiej spółki węglowej (Polskiej Grupy Górniczej SA), gdzie podwyżki gwarantuje podpisana 28 maja 2021 r. umowa społeczna.

- W JSW S.A. w 2022 roku miała miejsce jedna podwyżka wynagrodzeń od 01.01.2022r. w wysokości 10%. Wypłacona premia jednorazowa zrekompensowała w roku bieżącym spadek płacy realnej, ale nie ma żadnego przełożenia na wynagrodzenia w latach następnych. Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. w związku z bardzo negatywnym odbiorem tego ruchu płacowego i wręcz histeryczną reakcją niektórych polityków na wysokość premii jednorazowej stoją na stanowisku, że wzrost płac powinien występować w elementach stałych wynagrodzenia i warunkach wysokiej inflacji powinien gwarantować wzrost płacy realnej pracowników JSW S.A. Inflacja na dzień dzisiejszy wynosi 17,5%, a przewidywana inflacja w pierwszym kwartale 2023 roku ma znacznie przekroczyć poziom 20% ze względu na podwyżki cen benzyny, oleju napędowego i opałowego, gazu i prądu, które przełożą się na podwyżki cen innych produktów. W tej sytuacji brak ruchów płacowych od 01.01.2023r. spowoduje duże obniżenie płacy realnej w Spółce i adekwatną do sytuacji reakcję Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW S.A., które nie będą na kolanach prosić o podwyżki wynagrodzeń, które zapewnią godny byt pracowników i ich rodzin - zapowiadają szefowie jastrzębskiej "Solidarności", Federacji ZZG i "Kadry".

Oczekują szybkiej reakcji kierownictwa JSW, również w odniesieniu do pozostałych postulatów.

- Naszym zdaniem kwestia wzrostu wartości posiłków [profilaktycznych - przyp. red. SG] do poziomu 1,5% naliczanego od minimalnego wynagrodzenia za pracę powinna zostać rozwiązana już w tym roku, tak jak wzrost wartości deputatu węglowego, co urealni koszty zakupu węgla na rynku. Oczekiwanie na publikację Obwieszczenia Ministra Aktywów Państwowych w przedmiotowej sprawie zgodnie porozumieniem z 2017 roku, które było zawarte w całkowicie innej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej tylko zaogni tak napiętą sytuację w JSW S.A. - stwierdzają w ostatnim akapicie cytowanego pisma.

Jednocześnie chcą spotkania z kierownictwem Spółki "do dnia 30.12.2022r., najlepiej w terminie pomiędzy 27.12.2022r. a 30.12.2022r.".

Dodatkowy komentarz w sprawie opublikowała Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA.

- Z uwagi na brak woli zawarcia porozumień w kwestiach podwyżki wynagrodzeń, wartości deputatu węglowego i ujednolicenia płac w Spółce Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. wystosowały do Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. pismo, w którym kolejny raz przedstawiono i uzasadniono stanowiska w wyżej wymienionych sprawach. Jest to ostatnia próba skłonienia Pracodawcy do poważnego potraktowania pracowników Spółki i spełnienia ich słusznych oczekiwań. W przypadku braku reakcji na przedstawione postulaty zostaną podjęte wszelkie niezbędne kroki przewidziane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych do podjęcia akcji protestacyjnej włącznie. Jednocześnie Reprezentatywne Organizacje Związkowe JSW S.A. w piśmie do Ministra Aktywów Państwowych Jacka Sasina zawnioskowały o spotkanie w najbliższym możliwym terminie w celu omówienia napiętej sytuacji w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. i zapobieżenia dalszej eskalacji zaistniałego konfliktu w Spółce, w której większościowym właścicielem jest Skarb Państwa - oświadczyła ZOK.