Podwyżki, premie, dodatki... Podsumowanie

Lut 27, 2022

Prowadzone przez związkowców negocjacje płacowe pozwoliły na zawarcie szeregu porozumień dotyczących podwyżek dla pracowników kopalń. O szczegółach porozumienia zawartego w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) już informowaliśmy. Dla porządku przypomnijmy: ustalono, że tegoroczna średnia miesięczna płaca pracownika PGG wzrośnie o 7,5 procent i wyniesie 8815 złotych brutto. Kwota ta stanowić będzie podstawę do wyliczenia wysokości funduszu wynagrodzeń. W treści aneksu do porozumienia z 23 kwietnia 2018 r. zapisano obowiązujące od 1 lutego 2022 r. kwoty dodatków do przepracowanej dniówki roboczej. Poniżej przedstawiamy efekty działań związków zawodowych z pozostałych spółek węglowych.

Podwyżki, premie i dodatki już otrzymały lub wkrótce otrzymają załogi Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW), Tauron Wydobycie SA, Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA i Węglokoksu Kraj SA.

 

Jastrzębska Spółka Węglowa SA

28 stycznia reprezentatywne organizacje związkowe JSW - Zakładowa Organizacja Koordynacyjna NSZZ "Solidarność" JSW SA, Związek Zawodowy "Kadra" Pracowników JSW SA i Federacja Związków Zawodowych Górników JSW SA - podpisały porozumienie dotyczące realizacji polityki płacowej w roku 2022.

Ustalono, że "w związku z ciągłym wzrostem cen towarów i usług w polskiej gospodarce oraz rosnącą inflacją" od 1 stycznia bieżącego roku wzrost stawek płac zasadniczych dla wszystkich pracowników JSW wyniesie 10 procent.

Ponadto uzgodniono wzrost wartości posiłków profilaktycznych z 21 złotych do 30 zł za dniówkę począwszy od stycznia i przyjęto stały mechanizm "waloryzacji" wartości posiłków na lata następne: wartość posiłków ustalana będzie w oparciu o wysokość ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (bez nagród z zysku); wyniesie 0,5 proc. tego wynagrodzenia za IV kwartał roku poprzedzającego.

Ostatni punkt dokumentu przewiduje, że po ocenie sytuacji finansowej JSW w I półroczu 2022 r. strony zdecydują o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowników JSW.

Porozumienie wyczerpało roszczenia dotyczące wzrostu płac i świadczeń pracowniczych w roku 2022.

 

Tauron Wydobycie SA

31 stycznia w Tauron Wydobycie SA zostało zawarte "Porozumienie w sprawie kształtowania wynagrodzeń (...) na rok 2022" pomiędzy kierownictwem Spółki a reprezentatywnymi organizacjami związkowymi (NSZZ "Solidarność" w Tauron Wydobycie SA, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Tauron Wydobycie SA, Forum Związków Zawodowych w Tauron Wydobycie SA).

Przewiduje ono wzrost wynagrodzenia o 7,5 proc. W związku z tym, iż porozumienie zostało podpisane pod koniec stycznia, a obowiązuje od początku roku, pracownicy otrzymali rekompensatę pieniężną za styczeń w formie kwoty jednorazowej wynoszącej średnio 500 zł na pracownika.

Konsekwencją zawarcia porozumienia stał się "Protokół dodatkowy nr 26 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tauron Wydobycie S.A." zmieniający tabele stawek wynagrodzenia zasadniczego dla poszczególnych grup pracowniczych. 14 lutego zarejestrowano go w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, dzięki czemu zaczął obowiązywać z mocą od 1 lutego.

 

Lubelski Węgiel "Bogdanka" SA

27 stycznia przedstawiciele związków zawodowych działających w LW "Bogdanka" SA - NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego "Kadra" i Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla "Przeróbka" - podpisali porozumienia kształtujące politykę płacową na rok bieżący.

Od stycznia o 10 proc. wzrosły stawki zaszeregowania dla każdej grupy, natomiast od lutego podniesiono wartość dodatków do przepracowanych dniówek.

Obecnie kwoty dodatków wynoszą:
- 25 zł za dniówkę zjazdową,
- 15 zł za dniówkę dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla i pracowników "produkcyjnych" na powierzchni,
- 10 zł za dniówkę dla pozostałych pracowników "nieprodukcyjnych" na powierzchni.

Ponadto ustalono dodatek dla pracowników w ścianach, przodkach, przy niebezpiecznych przebudowach, remontach szybów, zbiorników retencyjnych oraz wszystkich innych pracowników LW "Bogdanka" przebywających w rejonach ścian i przodków dłużej niż przez połowę dniówki. Wynosi on 15 zł za dniówkę lub 20 zł za dniówkę dla przebywających pod obudową w ścianach strugowych.

Również od lutego podniesiono kwotę posiłku regeneracyjnego do 22 zł za dniówkę roboczą.

 

Węglokoks Kraj SA

20 stycznia związkowcy reprezentujący załogę spółki Węglokoks Kraj podpisali porozumienie z Zarządem w sprawie wypłaty premii jednorazowej. 1 marca świadczenie otrzymają wszyscy pracownicy Węglokoks Kraj SA zatrudnieni według stanu na 31 grudnia 2021 r.

Kwoty "jednorazówki" ustalono na poziomie:
- 1600 zł brutto dla pracowników zatrudnionych pod ziemią,
- 1350 zł brutto dla pracowników przeróbki mechanicznej węgla,
- 1100 zł brutto dla pozostałych pracowników.