Konkretne pieniądze dla górników z PGG

Lut 23, 2022

Trzynaście organizacji związkowych funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) uzgodniło z Zarządem Spółki porozumienie ustanawiające kwotę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok 2022 oraz zaktualizowaną wysokość dodatków do przepracowanej dniówki roboczej dla pracowników PGG. Ponadto strony zobowiązały się do niezwłocznego podjęcia prac nad jednolitym regulaminem płacowym, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2023 r. Jeśli plan się powiedzie, różnice pomiędzy wynagrodzeniami osób zajmujących te same stanowiska i wykonujących te same zadania, ale w różnych kopalniach, zostaną ostatecznie wyrównane.

Ustalono, że tegoroczna średnia miesięczna płaca w PGG wzrośnie o 7,5 procent i wyniesie 8815 złotych brutto. Kwota ta stanowić będzie podstawę do wyliczenia wysokości funduszu wynagrodzeń. Mając na względzie kwestię równomiernego wydatkowania środków z funduszu, strony zgodziły się, by co kwartał analizować stopień jego realizacji. Sposób wydatkowania kwot na podwyżki ma być regulowany osobnym porozumieniem.

Osobny paragraf poświęcono wspomnianemu już jednolitemu regulaminowi wynagradzania. Potwierdzono, że do momentu wejścia w życie nowego regulaminu, co ma nastąpić 1 stycznia 2023 r., obowiązywać będą autonomiczne przepisy prawa pracy ustanowione porozumieniami z 20 grudnia 2004 r. i 23 kwietnia 2018 r.

W treści aneksu do porozumienia z 23 kwietnia 2018 r. zapisano obowiązujące od 1 lutego 2022 r. kwoty dodatków do przepracowanej dniówki roboczej. I tak:
- robotnicy w wyrobiskach oraz osoby zajmujące stanowiska nierobotnicze (etat) w wyrobiskach otrzymają 94 zł dodatku za dniówkę,
- pozostali robotnicy pod ziemią oraz pozostałe osoby zajmujące stanowiska nierobotnicze (etat) pod ziemią - 88,80 zł,
- pracownicy przeróbki mechanicznej węgla - 81,80 zł,
- pozostali pracownicy powierzchni - 54 zł.

Do treści obydwu wynegocjowanych przez związkowców dokumentów odniósł się przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" PGG SA Bogusław Hutek.

- Wzrost dodatków do dniówek stanowi kontynuację pewnej polityki, bo przypomnę, że już wcześniej udało nam się wywalczyć podniesienie wartości chociażby posiłków profilaktycznych. Jednocześnie uzgodniliśmy 7,5-procentowy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Podjęliśmy też próbę "włożenia" wynegocjowanych kwot do stawek, czego domaga się część załóg kopalń, ale nie udało się tego zrobić już teraz, bo wciąż mamy pewne zaszłości w postaci czterech różnych systemów wynagrodzeń wynikających z tego, że niegdyś kopalnie PGG należały do różnych spółek węglowych. Tymczasem zależało nam na tym, żeby górnik z każdej kopalni otrzymał taką samą podwyżkę wynikającą z ustalonego przeliczenia. Gdybyśmy chcieli podwyższać stawki, w każdej z kopalń - ze względu na obowiązujący w nich system premiowania - ten wzrost byłby różny. W jednej kopalni to byłoby to 8 zł, w innej - 20 zł. Tego załogi by nie zaakceptowały. I słusznie, bo nie można traktować różnie pracowników zatrudnionych w tej samej firmie, na tych samych stanowiskach i wykonujących te same zadania. Stąd pomysł, by zrealizować to poprzez dodatki gwarantowane. W podpisanym porozumieniu zawarliśmy również zapis, że będziemy wszystko robić, by od 1 stycznia 2023 r. obowiązywał jednolity regulamin wynagradzania, dzięki czemu wszystkie dodatki i inne składniki będzie można "włożyć" w podstawę wynagrodzenia. Warto zauważyć, że wejściu w życie jednolitych zasad "odpadnie" problem związany z finansowymi konsekwencjami alokacji dla pracownika. Dzisiaj bywa tak, że kiedy trafia on do innej kopalni, na tym samym stanowisku otrzymuje mniejsze pieniądze. To wszystko od 1 stycznia 2023 r. zostanie uporządkowane i ujednolicone - wskazuje lider największego związku zawodowego zrzeszającego pracowników Polskiej Grupy Górniczej SA.