W PGG bez zmian

Mar 26, 2018

Sprawozdawczo-wyborcze Zakładowe Koordynacyjne Zebranie Delegatów (ZKZD) NSZZ "Solidarność" Polskiej Grupy Górniczej SA (PGG) obradowało w Katowicach. Przedstawiciele komisji zakładowych Związku z PGG podsumowali dobiegającą końca kadencję 2014-2018, udzielili absolutorium ustępującym władzom Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ (ZOK) "Solidarność" PGG SA i wybrali nowe władze, w tym - przewodniczącego; został nim dotychczasowy lider Organizacji Bogusław Hutek.

W sprawozdaniu z działalności ZOK Bogusław Hutek mówił o wydarzeniach, które doprowadziły do powstania PGG. Podkreślał przy tym znaczenie czasowych wyrzeczeń finansowych ze strony pracowników.

- Po podpisaniu porozumienia z 17 stycznia 2015 roku część kopalń opuściła ówczesną Kompanię Węglową i została przejęta przez nowych właścicieli. Wkrótce rozpoczęły się bardzo trudne negocjacje z ówczesnym Zarządem Kompanii w temacie powołania "nowej" Kompanii Węglowej, bo taka była robocza nazwa przyszłej PGG. 19 kwietnia 2016 r. podpisaliśmy porozumienie, które umożliwiło stworzenie Polskiej Grupy Górniczej. Przewidywało ono między innymi powołanie kopalń zespolonych, dawało pracownikom możliwość odchodzenia na tak zwane urlopy górnicze i "zawieszało" wypłatę "czternastki" na okres dwóch lat. Dzięki temu porozumieniu miejsca pracy w 11 kopalniach i 4 zakładach specjalistycznych zostały uratowane - przypominał.

Nawiązywał też do innych ważnych wydarzeń z punktu widzenia załogi.

- 1 kwietnia 2017 r. do PGG włączono kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego. Pracownicy KHW mieli wtedy jeszcze wypłaconą całą "czternastkę" - nam udało się wynegocjować wypłatę "bonusu" dla pracowników PGG. Wartość "jednorazówki" wyniosła 1200 złotych brutto. W marcu 2017 r. uzgodniliśmy podniesienie wartości posiłków profilaktycznych. 1 lipca ubiegłego roku jednostkowa wartość posiłku profilaktycznego w Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. wzrosła o 4 złote, do 18,90 zł. Pod koniec 2017 r. zaczęliśmy rozmowy w temacie wypłaty przynajmniej części "czternastki" za 2017 rok. 28 grudnia 2017 r. podpisaliśmy porozumienie, na mocy którego w lutym 2018 r. pracownicy otrzymali 30 procent tego świadczenia - wymieniał Bogusław Hutek.

Sprawozdanie z działalności Zakładowej Koordynacyjnej Komisji Rewizyjnej (ZKKR) NSZZ "Solidarność" PGG SA złożył jej przewodniczący Piotr Glenc.

Po wysłuchaniu sprawozdań delegaci udzielili absolutorium dotychczasowym władzom ZOK. Następnie przystąpili do wyboru nowych władz.

Jedynym kandydatem ubiegającym się o funkcję przewodniczącego był Bogusław Hutek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"). W głosowaniu tajnym dotychczasowy lider otrzymał 34 głosy na 34 oddane głosy ważne, co oznacza, że pokieruje największą organizacją związkową zrzeszającą pracowników PGG przez kolejne cztery lata.

Po ogłoszeniu wyników szef ZOK raz jeszcze zabrał głos, dziękując delegatom za udzielone poparcie.

Dokonano również wyboru 5-osobowej ZKKR. W jej skład weszli: Sławomir Bujdo (Zakład Informatyki i Telekomunikacji), Jarosław Dziubdziela (KWK "Murcki-Staszic"), Piotr Glenc (KWK "Rydułtowy"), Andrzej Moryl (KWK "Wieczorek") i Szymon Wirkus (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast").

ZKZD przyjęło uchwałę, zgodnie z którą Zakładową Komisję Koordynacyjną ZOK w kadencji 2018-2022 tworzyć będzie 28 osób: przewodniczący ZOK, przewodniczący wszystkich zakładowych organizacji związkowych tworzących ZOK i 6 osób wybranych przez ZKZD. Od razu też wybrano wspomnianą szóstkę. Poparcie delegatów uzyskali: Dominik Kolorz (KWK "ROW" Ruch "Chwałowice"), Henryk Naras (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast"), Jarosław Witek (KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Ziemowit"), Danuta Rutkowska (KWK "Mysłowice-Wesoła" Ruch "Wesoła"), Arkadiusz Marek (KWK "ROW" Ruch "Jankowice") i Aureliusz Gryman (KWK "ROW" Ruch "Chwałowice").

Ostatnim akcentem tej części Zebrania był wybór 32 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność".

Następnie głos zabrał Dominik Kolorz. Delegat Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "ROW" Ruch "Chwałowice" i zarazem szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" przestrzegał przed rezygnacją z prowadzenia własnej "polityki klimatycznej" przez Polskę. Tym razem chodzi o niezwykle groźną "poprawkę dauhańską" do Protokołu z Kioto.

- Jej podpisanie [przez prezydenta Andrzeja Dudę - przyp. red. SG] oznaczać będzie, że Polska zrzeknie się wewnętrznego prawa do tego, by negocjować jakiekolwiek sprawy klimatyczne z pozycji państwa suwerennego - mówiąc w skrócie, całkowicie podda się tym wszystkim uwarunkowaniom i tym wszystkim regulacjom, które funkcjonują w Unii Europejskiej. Nie będziemy mogli, jako Rzeczpospolita Polska, wnosić żadnych poprawek własnych do "polityki klimatycznej" UE czy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z przykrością należy stwierdzić, że Sejm przegłosował ustawę rekomendującą prezydentowi podpisanie "poprawki dauhańskiej" niemal jednogłośnie, przy jednym głosie wstrzymującym się, prezydent zatem najprawdopodobniej ją podpisze. Świadoma rezygnacja z prowadzenia suwerennej "polityki klimatycznej", takiej jaką prowadzą Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada czy Australia, jest kolejnym dużym błędem obecnej ekipy rządzącej - ocenił związkowiec.

Obrady zakończyło przyjęcie stanowiska zgłoszonego przez przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" KWK "Ruda" Ruch "Halemba" Artura Braszkiewicza, w którym ZKZD wniosło o natychmiastowe odstąpienie od planów przekierowania wydobycia węgla z Ruchu "Halemba" na Ruch "Bielszowice" po 2022 r., likwidacji szybów "Północny I" i "Północny II" wraz z siecią wentylacyjną, zmiany funkcji szybu "Grunwald III" z szybu wydobywczego na szyb wentylacyjno-podsadzkowo-materiałowy oraz likwidacji zakładu przeróbki mechanicznej węgla wraz z bocznicą kolejową i zwałami węgla w Ruchu "Halemba".

- To przedsięwzięcie jest ogromnym zagrożeniem dla funkcjonowania całej KWK Ruda, a przede wszystkim dla Ruchu Halemba, który jest w końcowym procesie restrukturyzacji poprzez udostępnienie nowych pokładów węgla o najwyższych parametrach jakościowych, co wreszcie pozwoli temu Ruchowi pokazać swoje możliwości - po raz pierwszy od czasu źle przeprowadzonego połączenia z KWK "Polska-Wirek", co doprowadziło do bardzo złych wyników ekonomicznych i próby zlikwidowania KWK "Halemba" - zaznaczyli delegaci. - Jesteśmy przekonani, że plany przedstawiane przez Zarząd PGG S.A. wobec Ruchu Halemba (...) nie będą zaakceptowane przez wszystkie grupy społeczne bezpośrednio lub pośrednio związane z KWK Ruda, co w konsekwencji może doprowadzić do niekontrolowanych akcji protestacyjnych, których wszyscy chcemy uniknąć - czytamy w konkluzji dokumentu.