Związkowcy z JSW: Rokowania nad ZUZP w końcowej fazie

Lis 24, 2017

Dobiegają końca rokowania nad Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) dla Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW). - Praktycznie gotowy jest nowy system wynagradzania w Spółce. Gdy zostanie wprowadzony, zniknie problem różnego wynagradzania pracowników na tych samych stanowiskach pracy w poszczególnych zakładach JSW - informują przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA. Polecamy lekturę nadesłanego tekstu.

 

* * *

 

Rokowania nad treścią jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA znajdują się w końcowej fazie. Zostały do uregulowania kwestie świadczeń jednorazowych.

Stanowisko reprezentatywnych związków zawodowych w tej sprawie jest następujące:
- obowiązujący od 1 października 2016 roku Regulamin Pracy JSW SA powinien być integralną częścią ZUZP,
- pracownicy objęci Układem będą mieli prawo do: nagrody z okazji Dnia Górnika, dodatkowej nagrody rocznej (tak zwanej czternastej pensji) i deputatu węglowego,
- soboty, niedziele i święta będą, tak jak dotychczas, dniami wolnymi od pracy,
- dobowy wymiar czasu pracy dla wszystkich pracowników Spółki ma wynosić 8 godzin (w tym czas pracy pod ziemią - 7,5 godziny).

Praktycznie gotowy jest nowy system wynagradzania w Spółce. Gdy zostanie wprowadzony, zniknie problem różnego wynagradzania pracowników na tych samych stanowiskach pracy w poszczególnych zakładach JSW. Nie będzie już "nowych" i "starych" umów o pracę czy problemu standaryzacji płac, z czym boryka się wciąż kopalnia "Knurów-Szczygłowice". Reprezentatywne organizacje związkowe będą dążyć do tego, aby przed wprowadzeniem nowych rozwiązań płacowych wszyscy pracownicy Spółki mogli się przekonać, w jakim stopniu są one dla nich korzystne. Stoimy na stanowisku, że nikt na nowych rozwiązaniach nie może stracić. Dlatego też rozważamy koncepcję, by w okresie dwóch, trzech miesięcy przed wprowadzeniem w życie nowego ZUZP pracownicy - poza normalnym paskiem zarobkowym - otrzymali pasek z wynagrodzeniem obliczonym według nowych zasad. To powinno rozwiać większość pojawiających się wątpliwości. Podkreślamy, że przed podpisaniem ZUZP załoga będzie mogła zapoznać się z jego treścią - oczywiście po tym, jak jego zapisy zostaną zaakceptowane przez pracodawcę, Radę Nadzorczą JSW i właściciela firmy. Bez akceptacji pracowników reprezentatywne organizacje związkowe oraz organizacje, które przystąpiły do tej reprezentacji (w sumie to już 35 zakładowych organizacji związkowych reprezentujących ponad 3/4 pracowników Spółki; poza "Solidarnością", "Kadrą" i ZZG JSW, w reprezentacji jest "Kontra", "Przeróbka", "Solidarność 80", Wolny Autonomiczny Związek Zawodowy oraz ZZG w Polsce KWK "Knurów-Szczygłowice"), nie podpiszą takiego Układu.

Skoro jesteśmy przy Układzie, nie sposób nie wspomnieć o knocie zaprezentowanym załodze przez Związek Zawodowy "Jedność" i jego przydupasów, który to knot ma być podobno projektem nowego ZUZP. Jest to zlepek pomysłów i rozwiązań pracodawcy, które przewinęły się w trakcie negocjacji na przestrzeni ostatnich lat, a które nie znalazły akceptacji obu stron rokowań układowych. Wyżej wspomnieliśmy, kto musi zaakceptować nowe rozwiązania przed ich wprowadzeniem w życie. Jeszcze raz podkreślamy fakt, że bez zgody pracodawcy, reprezentantów właściciela czy reprezentatywnych organizacji związkowych żadne rozwiązania nie wejdą w życie, dlatego przedstawianie załodze rozwiązań z nieba wziętych, preferujących niektóre grupy pracownicze, a dla wielu pracowników wręcz niekorzystnych, kompletnie nie ma sensu. Kuriozalne jest także przeprowadzanie referendum nad czymś, czego nie ma i co nie będzie miało racji bytu w Spółce. Działania te, jak zwykle, mają na celu jedno: zasianie fermentu i dezinformacji wśród pracowników Spółki - ale do tego zdążyliśmy się już przyzwyczaić.

 

Płaca w soboty, niedziele i święta po nowemu

Reprezentatywne organizacje związkowe - poza pracą nad nowym ZUZP - prowadzą równolegle rozmowy nad wieloma innymi zagadnieniami dotyczącymi pracowników. Jednym z takich problemów była konieczność zmiany zasad wynagradzania pracowników pracujących w dni wolne od pracy, bo nie wiadomo, jak długo jeszcze będą trwały rokowania układowe. To samo dotyczyło na przykład konieczności wprowadzenia starych zasad przy obliczaniu nagrody barbórkowej, która od tego roku będzie wypłacana zgodnie z regulaminami obowiązującymi w 2014 roku, a więc na dużo bardziej korzystnych zasadach niż w 2015 i 2016 roku.

 

"Barbórka" po staremu, a co z "14-tką" i deputatem?

Jak już wspomnieliśmy, pracujemy nie tylko nad nowym ZUZP, ale także nad problemami, które muszą być rozwiązane przed jego podpisaniem, bo czas nagli. Taką sprawą jest niewątpliwie konieczność powrotu do wypłacania załodze "14-tej pensji" i deputatu węglowego już od przyszłego roku. W związku z tym wystosowaliśmy do Zarządu JSW pismo następującej treści:

"W nawiązaniu do pisma Reprezentatywnych Organizacji Związkowych JSW S.A. z dnia 5.12.2016 r. [pismo wzywające do podjęcia rokowań w celu przywrócenia starych zasad wypłaty "barbórki", "14-tki" i deputatu węglowego - przyp. aut.] oraz w związku z dalszą poprawą sytuacji finansowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. wnosimy o odstąpienie od zapisów Porozumienia z dnia 16 września 2015 odnośnie wypłaty nagrody rocznej tzw. 14-tej pensji oraz prawa do deputatu węglowego i przywrócenie zasad naliczania i wypłaty obowiązujących w 2014 roku.

Mając powyższe na uwadze, a także uwzględniając zapisy § 8 ww. porozumienia, Strona Społeczna nie widzi konieczności kontynuowania dalszej realizacji porozumienia z dnia 16.09.2015 roku w tym zakresie".

"Barbórka" i jej zasady zostały więc przywrócone na stałe. Jesteśmy przekonani, że w najbliższym czasie, podobnie jak to miało miejsce odnośnie "barbórki", podpiszemy z Zarządem stosowne porozumienia dotyczące węgla i "14-tej pensji".

 

Dobre wyniki JSW za trzeci kwartał

Wszyscy zachwycamy się bardzo dobrymi wynikami JSW za trzy pierwsze kwartały 2017 r. i często dajemy się ponieść hurraoptymizmowi - tymczasem do ideału sporo brakuje.

Zysk netto Grupy Kapitałowej JSW za pierwsze półrocze bieżącego roku wyniósł 1430 milionów złotych, natomiast po dziewięciu miesiącach tego roku Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 1791,1 mln zł. W drugim kwartale 2017 r. zysk netto wyniósł 566 mln zł, natomiast w trzecim kwartale 2017 r. - 360,4 mln zł. Konsensus PAP (tworzony na podstawie prognoz biur maklerskich zebranych wcześniej przez Polską Agencję Prasową) zakładał 552,1 mln zł zysku. Oczekiwania analityków co do wyniku netto wahały się w przedziale 474,8-600 mln zł zysku. Jak widać, wyniki Spółki w trzecim kwartale tego roku były znacznie gorsze od osiągniętych w pierwszym i drugim kwartale 2017 r. Były również niższe od oczekiwań rynku.

Dodajmy, że po opublikowaniu powyższych danych giełda zareagowała dość nerwowo. W konsekwencji wartość akcji JSW spadła do 90,99 zł za akcję.

 

JSW planuje inwestycje niezwiązane z wydobyciem i przeróbką węgla?

Wszyscy wiemy, jak wiele zostało do zrobienia w zakresie odtworzenia właściwego frontu robót w JSW i jak duże to pochłonie środki finansowe. Dlatego ze zdumieniem i zaniepokojeniem przeczytaliśmy w mediach, że Spółka planuje odkupić koksownię "Victoria" i zakupić Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Wciąż jesteśmy mocno zadłużeni. Dług ten należy jak najszybciej spłacić, ponieważ obligatariusze blokują część niezbędnych inwestycji, a większość majątku Spółki wciąż jest zastawiona. JSW zadłużyła się nie tylko w instytucjach finansowych, ale i u własnych pracowników, którzy w 2015 r. zrezygnowali czasowo z części swoich uprawnień i wynagrodzeń. Jeśli tylko pokażą się w Spółce wolne środki pieniężne, powinny one być przeznaczane na zabezpieczenie przyszłości przedsiębiorstwa i powrót do poziomu wynagrodzeń uzyskiwanych przed kryzysem, a nie na nowe - dosyć wątpliwe zresztą - zakupy. Takie są obecnie priorytety reprezentatywnych organizacji związkowych JSW SA i w związku z tym wystosowaliśmy pismo do pani premier Beaty Szydło, w którym podkreślamy, że dalszy rozwój Spółki nie jest możliwy bez zabezpieczenia środków na świadczenia pracownicze poprzez zawarcie nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW SA, zagwarantowania środków na niezbędne inwestycje w obrębie poszczególnych zakładów Spółki i uregulowań zobowiązań dłużniczych. W piśmie tym wskazujemy także, że obecna propozycja strategii Spółki zbytnio preferuje wierzycieli finansowych JSW, a zbyt mało uwagi przywiązuje do docenienia roli i zasług załogi, która poprzez zgodę na wyrzeczenia uratowała firmę przed upadłością.

Zamierzamy doprowadzić do zwiększenia roli ministerstwa odpowiedzialnego za górnictwo, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów pracowniczych w JSW SA. Naszym zdaniem, minister energii i pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego poświęcają zbyt mało swojego cennego czasu Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Czyżby było u nas za spokojnie?

 

Reprezentatywne organizacje związkowe JSW SA:
ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA
ZZ "Kadra" Pracowników JSW SA
Federacja ZZG JSW SA