PGG: Porozumienie w sprawie "czternastki"

Sty 10, 2018

Przedstawiciele central związkowych funkcjonujących w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) i Zarządu PGG podpisali się pod porozumieniem dotyczącym częściowej wypłaty nagrody rocznej ("czternastki") za rok 2017 uprawnionym pracownikom PGG. 20 listopada ubiegłego roku zespół monitorujący realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. uznał, że coraz lepsze wyniki PGG stanowią wystarczającą podstawę do tego, by świadczenie już teraz, przynajmniej częściowo, zostało zrealizowane.

Strony porozumienia z 19 kwietnia 2016 r. zdecydowały o przywróceniu "czternastej pensji" za rok 2017 w wymiarze 30 procent nagrody ustalonej na warunkach określonych zapisami porozumienia zawartego 20 grudnia 2004 r. (przez stronę społeczną i kierownictwo ówczesnej Kompanii Węglowej SA). Pieniądze trafią na górnicze konta do 15 lutego 2018 r.

Pracownicy kopalń byłego Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) "przejęci" przez PGG 1 kwietnia 2017 r. w trybie artykułu 23.1 Kodeksu pracy, uprawnieni do przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej za 2017 r., otrzymają świadczenie naliczone według zasad obowiązujących w PGG z uwzględnieniem okresu pracy w KHW (chodzi o pierwszy kwartał 2017 r.).

Zaznaczono również, że postanowienia o częściowej wypłacie "czternastej pensji" nie obejmą tych byłych pracowników kopalń KHW, "przejętych" przez PGG w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy, którzy do 31 grudnia 2017 r. lub do dnia rozwiązania umowy o pracę z PGG przed 31 grudnia 2017 r. nie przyjęli warunków pracy i płacy obowiązujących w PGG.

Do tej pory "czternastka" w Polskiej Grupie Górniczej była całkowicie zawieszona.

- 20 listopada [2017 r. - przyp. red. SG] zespół uznał, że wyniki PGG za pierwszych dziesięć miesięcy 2017 roku wraz z prognozą do końca roku są na tyle dobre, by częściowo odwiesić wypłatę tak zwanej czternastej pensji. (...) Czy można to uznać za sukces? Skoro wcześniej "na stole" było 0 procent, a teraz jest 30, to chyba tak. Wcześniej nic nie wskazywało, że zostanie wypłacone cokolwiek. Na odwieszenie całości nadal nie ma pieniędzy. Wypłata całej "czternastki" kosztowałaby mniej więcej 280 milionów złotych, a prognozowany zysk PGG na koniec roku to około 200 mln zł - komentował pod koniec listopada przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG Sp. z o.o. Bogusław Hutek, odnosząc się do opinii wydanej przez zespół monitorujący realizację porozumienia z 19 kwietnia 2016 r.

Wśród sygnatariuszy porozumienia gwarantującego wypłatę części "czternastki" za rok 2017 są dwaj wiceprezesi Zarządu PGG - Jerzy Janczewski i Andrzej Paniczek - oraz przedstawiciele związków zawodowych: ZOK NSZZ Solidarność Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o., Komisji Zakładowej WZZ "Sierpień 80" w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o., MZZ "Kadra" Górnictwo, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy Polskiej Grupie Górniczej, ZOK Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o., ZOK Związku Zawodowego "Kontra" przy Polskiej Grupie Górniczej, ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" PGG sp. z o.o., ZOK NSZZ "Solidarność 80" Polska Grupa Górnicza sp. z o.o., MOZ Kadra XXI Górnictwo, ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej, Związku Zawodowego Jedności Górniczej Zarządu Zakładowego przy Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o. i Związku Zawodowego Ratowników przy KWK "Sośnica".

Pełną treść porozumienia publikujemy poniżej.

 

* * *

 

POROZUMIENIE

 

Niniejsze Porozumienie (zwane dalej "Porozumieniem") zostało zawarte w dniu 28 grudnia 2017 r. w Katowicach pomiędzy :

 

Polską Grupą Górniczą spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach ul. Powstańców 30, 40-039 Katowice (zwaną dalej "PGG sp. z o.o.") reprezentowaną przez :
Wiceprezesa Zarządu - Pana Jerzego Janczewskiego,
Wiceprezesa Zarządu - Pana Andrzeja Paniczka,
a
Organizacjami związkowymi działającymi w PGG sp. z o.o. :
1. ZOK NSZZ Solidarność Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
2. ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
3. Komisja Zakładowa WZZ "Sierpień 80" w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o.
4. MZZ "Kadra" Górnictwo
5. ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy Polskiej Grupie Górniczej
6. ZOK Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o.
7. ZOK Związku Zawodowego "Kontra" przy Polskiej Grupie Górniczej
8. ZOK Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka" PGG sp. z o.o.
9. ZOK NSZZ "Solidarność 80" Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.
10. MOZ Kadra XXI Górnictwo
11. ZOK Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Polskiej Grupie Górniczej
12. Związek Zawodowy Jedności Górniczej Zarząd Zakładowy przy Polskiej Grupie Górniczej Sp. z o.o.
13. Związek Zawodowy Ratowników przy KWK "Sośnica"
zwanych dalej "Organizacjami Związkowymi".

 

PGG sp. z o.o. oraz Organizacje Związkowe będą w dalszej części Porozumienia łącznie zwane "Stronami".

 

W nawiązaniu do postanowień Porozumienia zawartego w dniu 19 kwietnia 2016 r. pomiędzy Kompanią Węglową S.A., Polską Grupą Górniczą sp. z o.o. a organizacjami związkowymi działającymi w Kompanii Węglowej S.A. (zwanego dalej "Porozumieniem z 19.04.2016 r.") w zakresie możliwości przywrócenia dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" lub jej części za 2017 r. (§ 1 ust. 2 lit b) Porozumienia z 19.04.2016 r.),

 

Strony ustalają co następuje :

 

§ 1

1. Strony postanawiają o przywróceniu części dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" za 2017 r., w wymiarze 30 % nagrody ustalonej na warunkach określonych w § 8 i załączniku nr 5 do Porozumienia z dnia 20 grudnia 2004 r., w oparciu o pozytywną opinię Zespołu Monitorującego do badania przebiegu procesu restrukturyzacji i realizacji Biznesplanu, którego posiedzenie odbyło się w dniu 20 listopada 2017 r.
2. Pracownikom przejętym w dniu 1.04.2017 r. z Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. (zwanego dalej "KHW S.A.") w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy, uprawnionym według postanowień ust. 1 do przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" za 2017 r. (z wyjątkiem pracowników wymienionych w ust. 3), naliczenia nagrody dokonuje się na zasadach obowiązujących w PGG sp. z o.o. z uwzględnieniem okresu pracy w KHW S.A. w I kwartale 2017 r.
3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie obejmują pracowników przejętych w dniu 1.04.2017 r. z KHW S.A. w trybie art. 23.1 Kodeksu pracy, którzy do dnia 31 grudnia 2017 r. (lub do dnia rozwiązania umowy o pracę z PGG sp. z o.o. przed 31 grudnia 2017 r.) nie przyjęli warunków pracy i płacy obowiązujących w PGG sp. z o.o., w szczególności warunków określonych w Porozumieniu z dnia 20.12.2004 r.
4. Wartość przywróconej części dodatkowej nagrody rocznej "14-tej pensji" za 2017 r. stanowi dodatkowe środki na wynagrodzenia w stosunku do funduszu wynagrodzeń wynikającego z dopuszczalnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ustalonego dla kopalń (ruchów kopalń) i zakładów na 2017 r.

 

§ 2

1. Niniejsze Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Treść Porozumienia odczytano a Strony potwierdzają podpisami, że jego postanowienia akceptują bez zastrzeżeń.
4. Odpis niniejszego Porozumienia Pracodawca zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Katowicach.