Płacowy kompromis w "Bogdance"

4-procentowy wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2013 realizowany poprzez podwyżkę stawek płacy zasadniczej o 7 procent - to główny punkt porozumienia płacowego zawartego w Lubelskim Węglu (LW) "Bogdanka" SA. Rozmowy związkowców z kierownictwem Spółki trwały od początku grudnia. Zarząd nie zgadzał się na jakikolwiek wzrost wynagrodzeń, strona społeczna chciała 8 procent. Po trzech spotkaniach wypracowano kompromis możliwy do przyjęcia dla obydwu stron.

- Po wstępnej wymianie stanowisk Zarząd Spółki stwierdził, że nie ma szans na podwyżki. W trakcie kolejnych spotkań postawa kierownictwa się zmieniała, my natomiast podeszliśmy ze zrozumieniem do obaw pracodawcy dotyczących możliwego spadku zapotrzebowania na węgiel i zmniejszenia wpływów z jego sprzedaży. Wystarczy popatrzeć, co się dzieje na Śląsku, ile tam węgla leży, którego kopalnie nie mogą sprzedać - komentuje Czesław Brzyski, wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA. - Ostatecznie przyjęliśmy wariant zaproponowany przez prowadzącą rozmowy wiceprezes do spraw ekonomiczno-finansowych panią Krystynę Borkowską czyli 4 procent podwyżki w stosunku do wskaźnika zrealizowanego za rok ubiegły - podsumowuje.

Porozumienie zaakceptowały cztery zakładowe organizacje związkowe działające w "Bogdance": NSZZ "Solidarność", Związku Zawodowego Górników w Polsce, Związku Zawodowego "Kadra" i Związku Zawodowego "Przeróbka".

Oprócz wysokości wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w porozumieniu pojawił się punkt o dodatkowym odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z przeznaczeniem na dofinansowanie wypoczynku indywidualnego w kwocie 7 mln zł.

Ustalono też, że treść wynegocjowanego porozumienia zostanie zapisana w Zakładowej Umowie Zbiorowej Pracy dla LW "Bogdanka" SA, a po zakończeniu pierwszego półrocza 2013 roku strony ocenią stopień realizacji porozumienia.

 

* * *

 

POROZUMIENIE

w sprawie polityki wynagrodzeń w 2013 roku:

 

Strony zgodnie ustalają, że: poziom wypłat wynagrodzenia za pracę w Spółce w 2013 roku będzie wynikową przyjętych do realizacji zadań techniczno - ekonomicznych i osiąganych przez Spółkę wyników finansowych, a także sytuacji na rynku węgla i wskaźników makroekonomicznych.

I. Na rok 2013 ustala się wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę o 4,0%, w stosunku do średniej płacy wykonanej w 2012 roku, która wyniosła dla pracowników objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy w 2012r. - 6.922,89 zł.

II. Ustalony powyżej wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 2013 roku osiągnięty zostanie poprzez:
1. podwyższenie efektywnych dodatków za pracę zgodnie z zapisami w ZUZP;
2. podwyższenie obowiązujących stawek płac zasadniczych o 7% od 01 lutego 2013 r.;
3. bieżące reagowanie na osiągane wyniki produkcyjne, wyniki sprzedaży; w tym jednostkową cenę zbytu węgla przy założonym poziomie kosztów produkcji w miesięcznej ocenie pracy poszczególnych grup pracowników oraz wyników każdego z zatrudnionych.

III. Strony zgodnie postanawiają, że objęte niniejszym Porozumieniem ustalenia dotyczące wzrostu wynagrodzeń mogą być przez nie zmienione po zakończeniu pierwszego półrocza 2013 roku, stosownie do: osiągniętych przez Spółkę wyników finansowych i poziomu cen osiąganych ze sprzedaży węgla w I półroczu 2013 roku, a także warunków rynkowych oraz wskaźników makroekonomicznych w analizowanym okresie.

IV. Pozostałe ustalenia:
1. Spółka będzie kontynuować pracę nad przygotowaniem i wdrożeniem założeń pracowniczego programu emerytalnego dla załogi od 01 stycznia 2014 r.

Powyższe postanowienia wchodzą w życie z dniem 01 lutego 2013 r., nie wcześniej jednak niż z dniem rejestracji Protokołu Dodatkowego Nr 47 w Państwowej Inspekcji Pracy.