Opinia jednoznacznie negatywna. Kompanijny PTE pod ostrzałem

Rada Pracowników Kompanii Węglowej SA (KW) negatywnie zaopiniowała przedstawiony przez Zarząd Spółki projekt Planu Techniczno-Ekonomicznego (PTE) KW na 2013 rok. Członkowie Rady wskazują, że wdrożenie założeń zawartych w dokumencie - obniżenie stanu zatrudnienia, ograniczenie inwestycji i zwiększenie roli firm zewnętrznych - byłoby działaniem nastawionym na "zwijanie", a nie rozwój firmy.

Największy niepokój Rady Pracowników wzbudza planowana polityka zatrudnieniowa. Jeśli zaproponowana przez Zarząd wersja PTE wejdzie w życie, pod koniec roku w Kompanii pracować będzie 56,5 tys. osób - o 3,6 tys. mniej niż w grudniu 2012 roku. - Z przeprowadzonej analizy stanu zatrudnienia w poszczególnych kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej SA wynika, iż obecny poziom zatrudnienia nie odpowiada swoim rozmiarem dotychczasowym potrzebom a jego obniżenie, w szczególności w grupie pracowników zatrudnionych w oddziałach eksploatacyjnych, przygotowawczych, elektrycznych i mechanicznych oraz na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji, a także w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, doprowadzi do braku kadr w kolejnych latach oraz negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo wykonywania robót w kopalniach - twierdzą członkowie Rady w opinii przesłanej na ręce Zarządu KW. Jeśli kierownictwo Spółki podtrzyma założenia zawarte w projekcie, przez najbliższy rok gwarancję przyjęcia do pracy będą mieli jedynie absolwenci szkół górniczych.

Zdaniem przewodniczącego Rady Pracowników i lidera kompanijnej "Solidarności" Jarosława Grzesika równie niepokojącą jest tendencja do przekazywania kolejnych zadań tzw. firmom okołogórniczym. - Z problemem firm zewnętrznych w górnictwie mierzymy się od wielu lat, jednak do tej pory wykonywały one przede wszystkim roboty specjalistyczne. Teraz Zarząd chce doprowadzić do przekazania firmom okołogórniczym kolejnych zadań, przez co - w bardzo krótkim czasie - pozbędziemy się ludzi o odpowiednich kwalifikacjach i całkowicie uzależnimy od tych firm - mówi szef największej organizacji związkowej działającej w firmie.

Odnosząc się do kwestii związanych z wydobyciem i sprzedażą węgla, Rada Pracowników zwraca uwagę na sprzeczność zawartą w projekcie PTE: z jednej strony założono wzrost wydobycia węgla koksowego o 1,3 mln ton, z drugiej - spadek jego sprzedaży o 0,3 mln ton. - Biorąc pod uwagę, że tego gatunku węgla nie produkowało się do tej pory na zwały, brak w tych założeniach konsekwencji - czytamy w przedstawionej opinii.

Rada oprotestowała znaczące obniżenie nakładów na inwestycje, mogące skutkować przerwaniem podjętych już prac w zakresie modernizacji układów przewietrzania, transportu i remontu obiektów podstawowych, ale również niedotrzymaniem terminów uzbrojenia ścian oraz problemami z utrzymaniem ciągłości ruchu części kopalń. Sprzeciw jej członków wywołała również zapowiedź planowanego wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,7 procent, czyli zakładanej inflacji, co w odniesieniu do porozumień z roku 2012 oznaczać będzie obniżenie wysokości realnego wynagrodzenia pracowników Kompanii.

Kompanijna Rada Pracowników powstała w sierpniu 2006 roku na podstawie przepisów Ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji (Dz. U. z 2006 r. Nr 79, poz. 550 z późn. zm.). Podstawową kompetencją rad jest uzyskiwanie informacji od pracodawcy na temat przedsiębiorstwa, m. in. działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy, przewidywanych zmian stanu i struktury zatrudnienia oraz działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia.

Pełną treść opinii Rady Pracowników KW na temat projektu tegorocznego PTE publikujemy poniżej.

 

* * *

 

Katowice, 31 stycznia 2013 r.

 

Opinia Rady Pracowników
w sprawie Projektu Planu Techniczno-Ekonomicznego
Kompanii Węglowej S.A. na 2013 r.

 

Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. po zapoznaniu się z Projektem Planu Techniczno-Ekonomicznego Kompanii Węglowej S.A. na rok 2013, po przeprowadzonych konsultacjach oraz wyjaśnieniach udzielonych przez członków Zarządu Kompanii Węglowej S.A. a także po przeanalizowaniu dodatkowych materiałów przedstawionych przez Zarząd Kompanii Węglowej S.A. przedkłada niniejszą opinię, uznając jednocześnie tryb konsultacji przewidziany ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz zapisami porozumienia zawartego w dniu 3 listopada 2010 r. pomiędzy Zarządem Kompanii Węglowej S.A. i Radą Pracowników za wyczerpany.

Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. negatywnie opiniuje założenia dotyczące polityki zatrudnienia. Zakładany w projektowanym PTE stan zatrudnienia w Kompanii Węglowej S.A. na koniec 2013 r. ma wynieść 56.544 pracowników i w stosunku do zatrudnienia na koniec 2012 roku ma być niższy o 3.625 osób. Z przeprowadzonej analizy stanu zatrudnienia w poszczególnych kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej S.A. wynika, iż obecny poziom zatrudnienia nie odpowiada swoim rozmiarem dotychczasowym potrzebom a jego obniżenie, w szczególności w grupie pracowników zatrudnionych w oddziałach eksploatacyjnych, przygotowawczych, elektrycznych i mechanicznych oraz na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji, a także w zakładach przeróbki mechanicznej węgla, doprowadzi do braku kadr w kolejnych latach oraz negatywnie wpłynie na bezpieczeństwo wykonywania robót w kopalniach Kompanii Węglowej S.A.

Ponadto, Rada Pracowników wielokrotnie zwracała uwagę Zarządowi Kompanii Węglowej S.A. na zbyt wysoki udział firm obcych w robotach stanowiących podstawową działalność spółki. Tendencja ta, niestety, narasta i firmy zewnętrzne przejmują coraz szersze obszary działalności, w tym nie tylko roboty specjalistyczne, ale nawet najprostsze, polegające na obsłudze urządzeń odstawy, czy odwadniania. Takie prowadzenie polityki zatrudnieniowej pogłębi tylko problemy związane z brakiem dostatecznej liczby wykfalifikowanych pracowników w najbliższym okresie naszej działalności. Proces ten w sposób bardzo negatywny wpływa również na bezpieczeństwo załogi zatrudnionej pod ziemią w kopalniach Kompanii Węglowej S.A., czego doświadczaliśmy już w całym dotychczasowym okresie funkcjonowania naszej spółki.

Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. negatywnie ocenia również założenia polityki płacowej. Biorąc pod uwagę zapisy porozumień zawartych z organizacjami związków zawodowych w roku 2012 i w latach poprzednich, proponowany wskaźnik wzrostu wynagrodzeń na poziomie 2,7 % oznacza w praktyce spadek poziomu realnych wynagrodzeń pracowników Kompanii Węglowej S.A.

W zakresie produkcji projekt Planu Techniczno-Ekonomicznego Kompanii Węglowej S.A. na rok 2013 zakłada z jednej strony wzrost wydobycia węgla koksowego o 1,3 mln ton do poziomu 3,6 mln ton. Z analizy kopalń, które ten rodzaj węgla produkują, nie wynika, aby mogły one taki wynik osiągnąć. Z drugiej strony natomiast, przyjęto sprzedaż węgla koksowego na poziomie 1,8 mln ton, co oznacza spadek sprzedaży tego sortymentu o 0,3 mln ton. Biorąc pod uwagę, że tego gatunku węgla nie produkowało się do tej pory na zwały, brak w tych założeniach konsekwencji.

Nie do zaakceptowania jest ograniczenie nakładów inwestycyjnych na poziomie 23,4 %, w tym również podział środków przeznaczonych na remonty i serwisy. Ograniczenie nakładów spowoduje przerwanie wielu prac, które zostały rozpoczęte w latach 2011 - 2012, co nie przyniesie zakładanych wcześniej rezultatów tych inwestycji. Dotyczy to m.in. modernizacji układów przewietrzania, transportu i remontu obiektów podstawowych. Zbyt głębokie i nierównomierne obcięcie planowanych środków na remonty i serwisy, przy znacznie obniżonym planie inwestycyjnym, stwarza realne zagrożenie niedotrzymania terminów uzbrojenia ścian, jak i utrzymania ciągłości ruchu dla części kopalń. Struktura podziału funduszu remontowego, gdzie niektórym kopalniom znacznie obcięto planowane środki remontowe, przy wysokich kosztach stałych utrzymania bezpieczeństwa i ciągłości ruchu (np. remonty obudów szybów, zbrojenia szybów, remonty wentylatorów głównych, itp.) spowoduje obniżenie bezpieczeństwa a wręcz może doprowadzić do katastrofy w ruchu zakładów górniczych.

W zakresie programu zwiększenia gospodarczego wykorzystania metanu, Rada Pracowników zwraca uwagę na brak włączenia zrzutu ciepła z prądotwórczych agregatów gazowych do układu cieplnego w KWK "Knurów-Szczygłowice".

Ponadto, Rada Pracowników Kompanii Węglowej S.A. dostrzega pilną konieczność zintensyfikowania działań ze strony Zarządu dotyczących zwiększenia sprzedaży i pozbycia się nadmiernego stanu zapasów zalegających na kopalnianych zwałowiskach.